Liturgie 6 juni 10:00

Votum & Vredegroet

Zingen: Psalmen 103:5

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem


10 geboden uit Deuteronomium 5

Zingen Psalm 38:2 en 6 (DNP)

2. Al mijn wonden stinken, zweren.
Zwarte kleren
kleven aan mijn zieke huid.
Mijn ontstoken ingewanden
voel ik branden;
zwak en moe schreeuw ik het uit.

6. Al mijn vijanden zijn krachtig,
mij te machtig;
ze zijn vol van blinde haat.
Laat hen, HEER, hun zin niet krijgen.
Blijf niet zwijgen.
Red mij, steun en toeverlaat

Gebed

Bijbellezing 1 Samuel 7

Inleiding preek

Zingen: Psalm 44:1, 3 en 7


Wij hoorden, Heer, met eigen oren
wat U gedaan hebt lang tevoren:
U gaf ons voorgeslacht dit land,
U zelf hebt het daarin geplant.
Geen eigen zwaard, geen eigen kracht
deed hen de volkeren verjagen.
Het was uw rechterhand, uw macht:
U had in hen een welbehagen.

Maar toch hebt U ons nu verstoten,
met hoon en schande overgoten:
U trok niet met de legers uit,
als slachtvee gaf U ons ten buit.
U dreef als ballingen ons voort,
verkocht ons aan de heidenvolken.
U kreeg daar slechts een spotprijs voor,
die onze waarde moest vertolken!

Waak op! Waarom toch slaapt U, Here?
Ontwaak, o God! Wil wederkeren.
Waarom verbergt U het gelaat,
zodat ons leed uw oog ontgaat?
Wij zijn in stof terneergedrukt;
sla ons in uw ontferming gade.
Naar lijf en ziel gaan wij gebukt.
Sta op, verlos ons uit genade.

Preek
Israël had God verlaten. Toen ze weer teruggingen naar de Here heeft Hij Zijn volk geholpen door Samuel de richter.

  1. De terugkeer van het volk
  2. De hulp van de Heere
  3. Samuël de richter


Zingen: Psalm 118: 8 en 10

De steen, die door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ‘s HEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ‘t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.


Dankgebed


Collecte
Christelijk noodhulpcluster via Diakonie: NL37RAB0342211315


Zingen: Psalm 128: 1 en 2

Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan.
Al wie de HERE vrezen, geeft Hij een rijk bestaan.
Met vreugde zult u eten de opbrengst van uw land.
U zult gezegend heten, de HERE vult uw hand.

Zie, hoe uw vrouw mag bloeien, een wijnstok, groen en fris.
En als olijven groeien uw zonen rond uw dis.
Zo zal de HERE geven de man die voor Hem buigt,
een rijk gezegend leven, dat van zijn gunst getuigt.

Samenvatting preek

Zegen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens